skip to Main Content
A. van der Mark

A. van der Mark

Voorzitter, Oudergeleding gmr@noorderbasis.nl

B. Vonck

B. Vonck

Personeelsgeleding gmr@noorderbasis.nl

C.S. Heemstra-de Wit

C.S. Heemstra-de Wit

Oudergeleding gmr@noorderbasis.nl

Vacant

Vacant

oudergeleding gmr@noorderbasis.nl

Vacant

Vacant

Personeelsgeleding gmr@noorderbasis.nl

J. Noordhof

J. Noordhof

Personeelsgeleding gmr@noorderbasis.nl

J. Schipper

J. Schipper

Personeelsgeleding gmr@noorderbasis.nl

J. Zomer

J. Zomer

Persdoneelsgeleding gmr@noorderbasis.nl

Samenstelling GMR

Sinds 1 januari 2012 is de GMR opnieuw van start gegaan als gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de Gereformeerde scholenvereniging primair onderwijs NoorderBasis.

De GMR bestaat zo mogelijk uit 4 ouders en 4 personeelsleden vanuit de vereniging. Elk lid is op persoonlijke titel lid van de GMR, voor de duur van 4 jaar. Jaarlijks wordt er aan alle ouders en personeelsleden de mogelijkheid geboden om door middel van verkiezingen de ontstane vacatures weer op te vullen. Voor het secretariaat heeft de GMR ondersteuning van een ambtelijk secretaris.

Doel GMR

Het belangrijkste doel van de GMR is om inspraak en medezeggenschap uit te oefenen in de beleidsvoering van het algemeen bestuur en de vereniging. Dit willen we graag omdat we, net zoals het algemeen bestuur en de vereniging, het belang van gereformeerd onderwijs in Noord Nederland voor ogen hebben.

Dit onderwijs moet kwalitatief van een goed niveau zijn, in een voor ieder kind en leerkracht, veilige en vertrouwde omgeving. Daarbij is het voor de GMR zaak om het beleid dat wordt gemaakt, telkens te toetsen aan de primaire doelstelling. Tegelijk wil de GMR ook meedenken met de beleidsmakers (bestuur en directie) in de ontwikkelingen die er zijn binnen het hele onderwijsgebied van (Noord) Nederland. Hierbij kan o.a. gedacht worden aan Passend Onderwijs. Daarnaast heeft ook de financiële huishouding van de vereniging bijzondere aandacht van de GMR, omdat alleen een financieel gezonde organisatie toekomst heeft en z’n doelstelling kan realiseren. Het personeelsbeleid vormt een apart hoofdstuk binnen het aandachtsgebied van de GMR. Omdat de kwaliteit van het onderwijs veelal valt of staat met de mensen die het onderwijs geven, wil de GMR zich vooral sterk maken voor het welzijn van het personeel van de vereniging. De GMR vindt dat werken aan kwaliteitsonderwijs begint met werken aan gemotiveerd personeel. De werkgever moet daarvoor goede en gezonde arbeidsomstandigheden kunnen garanderen.

Vergaderingen

De GMR komt elke maand bijeen. De vergaderingen wordt gehouden in het kantoor van NoorderBasis te Noordhorn. Elke vergadering wordt op een christelijke manier geopend en gesloten. Naast deze vergaderingen is er elke maand een overleg tussen een afvaardiging van de GMR en de algemeen directeur. Deze overleggen vinden vaak in een informele sfeer plaats en dragen het karakter van elkaar over en weer bijpraten over de ontwikkelingen binnen de vereniging.

Onderwerpen

De onderwerpen die aan de orde komen, worden meestal aangeleverd door de directie of het bestuur. Naar de aard van het stuk wordt dan instemming of advies van de GMR gevraagd. De GMR draagt ook zelf onderwerpen aan bij het bestuur en probeert zoveel mogelijk mee te denken in de processen. Ook de locale MR-en kunnen onderwerpen aandragen. Zo gauw het drie of meer scholen aangaat, ligt hier een taak van de GMR.

Notulen en verslaglegging

Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt. Dit verslag wordt na vaststelling uitgedeeld aan alle locale MR-en, directie en bestuur.

Informatie en samenwerking met plaatselijke MR-en

Als regel ontvangt de GMR van elke MR de notulen. Op deze manier denkt de GMR feeling te houden met het ‘veld’, waar immers de belangrijkste dingen gebeuren. Jaarlijks organiseert de GMR een MR-startcursus voor nieuwe MR-leden. Sinds 2010 wordt er ook aan het begin van het schoolseizoen een MR-startavond voor alle MR-leden georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst probeert de GMR zoveel mogelijk verbindingen te leggen met de locale MR-en.

GMR-nieuwsbrief

De GMR heeft een eigen nieuwsbrief waarin zoveel mogelijk wordt geïnformeerd over de dingen die het medezeggenschaps gebeuren aangaan. Deze nieuwsbrief wordt via de scholen verspreid aan alle ouders en personeelsleden. Op deze manier wordt geprobeerd om de betrokkenheid van het personeel en de ouders te vergroten. Ook het jaarverslag van de GMR wordt via de nieuwsbrieven openbaar gemaakt.

Adres

De GMR is bereikbaar via een algemeen e-mailadres van de ambtelijke secretaris:

Back To Top