skip to Main Content

Leden GMR

De bezetting van de GMR is als volgt:

  • Hilko Bos (oudergeleding, voorzitter)
  • Maryse ten Klooster (oudergeleding)
  • Pieter Kremer (oudergeleding)
  • Willemijn Visscher (oudergeleding)
  • Elze van Barneveld (personeelsgeleding)
  • Hannah Bijlsma (personeelsgeleding)
  • Josien Roorda (personeelsgeleding)
  • Mariëlle Holsappel (personeelsgeleding)

Wat is medezeggenschap?

Als GMR van NoorderBasis oefenen wij medezeggenschap uit. Medezeggenschap is het uitoefenen van invloed door mee te praten over onderwerpen die de vereniging NoorderBasis aangaan. Afhankelijk van het onderwerp heeft de GMR bevoegdheden als adviesrecht en instemmingsrecht.

Samenstelling GMR

De GMR bestaat uit 4 ouders en 4 personeelsleden vanuit de vereniging. Elk lid is op persoonlijke titel lid van de GMR voor de duur van vier jaar. Bij het aftreden van één van de leden wordt er aan alle ouders en personeelsleden de mogelijkheid geboden om door middel van verkiezingen de ontstane vacatures op te vullen. Het voorzitterschap wordt doorgaans ingevuld door een lid uit de oudergeleding. Voor het secretariaat heeft de GMR ondersteuning van een ambtelijk secretaris.

Doel GMR

Het belangrijkste doel van de GMR is om er mede voor te zorgen dat de organisatie gezond is of blijft. Dit doen we door inspraak en medezeggenschap uit te oefenen in de beleidsvoering van de Raad van Toezicht (RvT) en de vereniging. Dit willen we graag omdat we het belang van gereformeerd onderwijs in Noord Nederland voor ogen hebben.

Dit onderwijs moet kwalitatief van een goed niveau zijn in een, voor ieder kind en leerkracht, veilige en vertrouwde omgeving. Daarbij is het voor de GMR zaak om het beleid dat wordt gemaakt, telkens te toetsen aan de primaire doelstelling. Tegelijk wil de GMR ook meedenken met de beleidsmakers (RvT en directie) in de ontwikkelingen die er zijn binnen het hele onderwijsgebied van (Noord) Nederland. Hierbij kan o.a. gedacht worden aan Passend Onderwijs. Daarnaast heeft ook de financiële huishouding van de vereniging bijzondere aandacht van de GMR, omdat alleen een financieel gezonde organisatie toekomst heeft en doelstellingen kan realiseren. Het personeelsbeleid vormt een apart hoofdstuk binnen het aandachtsgebied van de GMR. Omdat de kwaliteit van het onderwijs valt of staat met de mensen die het onderwijs geven, wil de GMR zich vooral sterk maken voor het welzijn van het personeel van de vereniging. De GMR vindt dat werken aan kwaliteitsonderwijs begint met werken aan gemotiveerd personeel. De werkgever moet daarvoor goede en gezonde arbeidsomstandigheden kunnen garanderen.

Vergaderingen

De GMR komt gemiddeld elke twee maanden bijeen. De vergaderingen vinden plaats in het kantoor van NoorderBasis te Noordhorn. Elke vergadering wordt op een christelijke manier geopend en gesloten. Naast deze vergaderingen heeft de voorzitter regelmatig overleg met de algemeen directeur en de Raad van Toezicht. Deze overleggen vinden vaak in een informele sfeer plaats en dragen het karakter van elkaar over en weer bijpraten over de ontwikkelingen binnen de vereniging.

De vergaderdata van de eerste helft van 2024:

donderdag 1 februari 2024
dinsdag 12 maart 2024
dinsdag 23 april 2024
woensdag 29 mei2024
donderdag 27 juni 2024

Onderwerpen

De onderwerpen die aan de orde komen, worden aangeleverd door de directie of de Raad van Toezicht, of worden aangevraagd door de GMR zelf. Afhankelijk van de aard van het stuk wordt er instemming of advies gegeven door de GMR. De GMR probeert zoveel mogelijk mee te denken in de processen. Ook de lokale MR-en kunnen onderwerpen aandragen. Wanneer drie of meer scholen eenzelfde onderwerp aandragen, ligt hier een taak van de GMR.

Notulen en verslaglegging

Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt door de ambtelijk secretaris. Dit verslag wordt na vaststelling verspreid aan alle lokale MR-en, directie en de Raad van Toezicht. Het jaarverslag wordt gepubliceerd op de website van NoorderBasis.

Informatie en samenwerking met plaatselijke MR-en

De GMR ontvangt van elke MR het jaarverslag en indien gewenst notulen. Jaarlijks organiseert de GMR een MR-startcursus voor nieuwe MR-leden. Sinds 2010 wordt er ook aan het begin van het schoolseizoen een MR-startavond voor alle MR-leden georganiseerd. Deze avonden worden gekoppeld aan thema’s die op dat moment spelen en die het onderwijs aangaan.

Back To Top