skip to Main Content

Passend onderwijs voor hoogbegaafde kinderen

De Plusklas is voor hoogbegaafde kinderen uit groep 3 – 8. Als de basisschool niet of onvoldoende tegemoet kan komen aan de onderwijsbehoefte van het kind, als het kind de omgang met denkgelijken mist, als het kind op de basisschool gedemotiveerd is geraakt of om andere redenen, kan het kind aangemeld worden voor de Plusklas.

plusklas-180×180

Voor wie?

Onze visie is om elk kind passend onderwijs te geven, ook hoogbegaafde kinderen. Op elke basisschool van NoorderBasis krijgen begaafde kinderen naast het verkorte basisprogramma individueel of in een groepje verrijkende leerstof aangeboden. Indien wenselijk kunnen zij in de bovenschoolse Plusklas onderwijs krijgen van speciaal daarvoor opgeleide en gepassioneerde leerkrachten.

Waarom?

Hoogbegaafde kinderen denken en leren niet alleen sneller en gemakkelijker, maar ook fundamenteel anders. Binnen de Plusklas wordt het onderwijs specifiek afgestemd op de leer- en persoonskenmerken van hoogbegaafde kinderen. Op de reguliere basisschool voelen hoogbegaafde kinderen zich vaak alleen, anders en onbegrepen. De mogelijkheid in de Plusklas met denkgelijken te praten, leren en spelen is van grote waarde voor hun ontwikkeling en het vergroten van hun zelfvertrouwen.

Doel

In de Plusklas wordt aandacht besteed aan cognitieve uitdaging (zoals logisch denken en redeneren), aan meta-cognitieve vaardigheden (zoals leren leren, falen en doorzetten) en aan sociale vaardigheden (zoals zelfreflectie, filosoferen en samenwerken).
De cognitieve uitdaging wordt geboden in leerstof die niet in het reguliere onderwijs aan de orde komt (zoals Japans schaken, techniek, ontwerpen, alfabetten en fractalen). De kinderen ontwikkelen daarbij goede werk- en leerstrategieën. Ze worden bewust gemaakt van hun eigen rol in het leerproces, ze leren hun werk te plannen en te evalueren. Ze ontdekken hun eigen sterke én zwakke kanten en ze worden uitgedaagd buiten hun comfortzone te treden en zo echt tot leren te komen. Hun zelfbeeld wordt versterkt door sociaal-emotionele spellen, samenwerken, ervaringen uitwisselen, het bespreekbaar maken van faalangst en door filosoferen.

Wat

  • spel (alleen en/of samen): doorzetten als het moeilijk of niet leuk is, ruimte geven aan elkaar
  • filosofie: logisch denken en redeneren, luisteren naar elkaar, reflectie
  • werkblok met cognitief uitdagend project, thema of opdracht door de leerkracht aangedragen: uitdagingen aangaan, en grenzen opzoeken en eroverheen gaan
  • werkblok met project door kind zelf aangedragen: motivatie en leerplezier vergroten, leren plannen, doorzetten en evalueren
  • presentatie: afmaken, zorgvuldigheid, heldere communicatie
  • start-, coach – en begeleidingsgesprekjes van elk kind individueel of in een groepje met de leerkracht: versterken van de meta-cognitieve en sociaal-emotionele vaardigheden

Resultaten

Onze leerlingen zijn enthousiast over de Plusklas. Ze geven aan zich begrepen te voelen, zichzelf te kunnen zijn, zich te kunnen uiten, uitgedaagd te worden, zich te kunnen ontwikkelen en gelukkiger te zijn. Ouders zijn positief en merken dat hun kind tot bloei komt.

Oudercontact

Twee keer per jaar is een informatieavond voor ouders, leerkrachten en andere belangstellenden. Ook is er twee keer per jaar een spreekmiddag voor ouders. Via de mail of voor en na schooltijd is goed contact mogelijk. Voor elke vakantie verschijnt een uitgebreide nieuwsbrief.

Aanmelding

De NoorderBasis Plusklas is bestemd voor kinderen van groep 3 t/m 8. Aanmelding kan twee keer per jaar door de intern begeleider van de basisschool volgens de afgesproken procedure. Criteria voor aanmelding is onder andere een IQ van minimaal 130.

Locaties

NoorderBasis heeft op twee plaatsen een bovenschoolse Plusklas, in Friesland en Groningen, die elk één dag in de week samenkomt. Elke Plusklas, onder leiding van twee leerkrachten, bestaat uit zo’n 20 kinderen van 6-12 jaar afkomstig van verschillende scholen van NoorderBasis. Incidenteel zijn er kinderen van andere schoolverenigingen. Plaatsing in de Plusklas gebeurt in augustus en januari. Na een proefperiode van zes weken is de plaatsing in principe voor een jaar, maar kan zo vaak als nodig verlengd worden.

Kosten

De Plusklas is een gratis extra voorziening van NoorderBasis. Wel wordt een halfjaarlijkse vrijwillige bijdrage van € 50,- aan ouders gevraagd als tegemoetkoming in de kosten.

Nieuwsbrieven

NoorderBasis Plusklas

Locatie West: Basisschool Eben Haëzer, Foareker 54, 9247 AM Ureterp
Locatie Oost: Basisschool Rehoboth, Prinses Margrietstraat  3, 9744 CL Hoogkerk

Meer informatie en aanmelden

Back To Top