skip to Main Content
J.C.W. van der Velden

J.C.W. van der Velden

Voorzitter k.vandervelden@noorderbasis.nl  

R. van den Berg

R. van den Berg

Bestuurder r.vandenberg@noorderbasis.nl

J. Bouwkamp

J. Bouwkamp

Lid j.bouwkamp@noorderbasis.nl

J. van der Heide

J. van der Heide

Lid j.vanderheide@noorderbasis.nl

A. Heidema

A. Heidema

Ambtelijk secretaris a.heidema@noorderbasis.nl

K.van der Ploeg

K.van der Ploeg

Lid kl.vanderploeg@noorderbasis.nl

C. Mossel

C. Mossel

Penningmeester c.mossel@noorderbasis.nl

Locaal bestuur: Afdelingsraden

De vereniging heeft leden die ingedeeld zijn in afdelingen rond een lokale school. Iedere afdeling heeft een afdelingsraad. Alle afdelingsraden samen vormen de algemene ledenvergadering.

Een afdelingsraad (max. 5 personen) ziet erop toe dat de school onderwijs geeft overeenkomstig de grondslag en doelstellingen van de vereniging. De raad vertegenwoordigt de ouders en leden van de school.

Bovenschools bestuur: Algemeen Bestuur

Het algemeen bestuur (AB) bestaat uit 5 leden die ieder hun eigen aandachtsgebieden hebben. Zij vergaderen maandelijks gezamenlijk met de directeur-bestuurder. De leden van het AB worden door de algemene ledenvergadering benoemd.

Doel Algemeen Bestuur

Het bestuur richt zich op het doel van de vereniging, namelijk het in stand houden van de aangesloten scholen en het realiseren van goed onderwijs vanuit een herkenbare identiteit.

De samenstelling, taken en bevoegdheden van het AB zijn zodanig, dat deze een deugdelijk en onafhankelijk toezicht mogelijk maken.

Directeur-bestuurder

De directeur-bestuurder is eindverantwoordelijk en belast met de dagelijkse leiding van de vereniging. Hij wordt daarbij ondersteund door stafmedewerkers die adviseren over het te voeren beleid.  Het secretariaat en de administratie verlenen ondersteunende diensten voor de gehele organisatie.

Vergaderingen

Aandachtsgebieden die regelmatig op de agenda van het bestuur staan, zijn ‘identiteit’ (incl. het leden- en benoemingsbeleid), ‘toekomst van de scholen’ (o.a. voedingsgebied, schoolgrootte), ‘onderwijskwaliteit’, ‘financiën’, ‘personeel’ en ‘samenwerken in de regio’.

Daarnaast is er het strategisch beleidsplan voor de langere termijn. Hierin staat verwoord hoe invulling wordt gegeven aan organisatie- en resultaatgebieden zoals leiderschap, personeel en opbrengsten.

Adres

Het algemeen bestuur is bereikbaar via het e-mailadres van de ambtelijk secretaris: of via de voorzitter:

Back To Top